طب اورژانس و تغییر سیمای خدمات اورژانس در ایران


1  -  مدیریت زمان پنل به خوبی انجام شد ؟


  بسیار موافقم   موافقم   نظری ندارم   مخالفم   بسیار مخالفم

2  -  محتوای پنل در تصمیم گیری بالینی من موثر بود


  بسیار موافقم   موافقم   نظری ندارم   مخالفم   بسیار مخالفم

3  -  در مجموع پنل اجرا شده برای بنده مفید بود


  بسیار موافقم   موافقم   نظری ندارم   مخالفم   بسیار مخالفم