# عنوان تعداد سوالات تاریخ
1 از هر دری سخنی 3 10 دی 1396
3:04 PM
ورود
2 چالش های رویکرد به شوک 3 10 دی 1396
3:00 PM
ورود
3 تشخیص نهایی با تصویر برداری در اورژانس 3 10 دی 1396
2:52 PM
ورود
4 آشنایی با روش های آموزش نوین در بخش اورژانس 3 10 دی 1396
2:46 PM
ورود
5 نقش سونوگرافی در بخش اورژانس 3 10 دی 1396
2:41 PM
ورود
6 اداره راه هوایی 3 10 دی 1396
2:37 PM
ورود
7 نحوه برخورد با کودک بدحال 3 10 دی 1396
2:31 PM
ورود
8 مسمومیت 3 10 دی 1396
2:25 PM
ورود
9 مراقبت از بیمار با کاهش سطح هوشیاری 3 09 دی 1396
10:44 PM
ورود
10 شکایت های قانونی از کادر پزشکی 3 09 دی 1396
10:39 PM
ورود
11 سرنخ های تشخیصی در الکتروکاردیوگرام 3 09 دی 1396
10:32 PM
ورود
12 نقش طب اورژانس در مدیریت بیماران مسن 3 09 دی 1396
10:01 PM
ورود
13 غفلت های پرخطر در طب اورژانس 3 09 دی 1396
9:52 PM
ورود
14 تصمیم صحیح در بیمار با تنگی نفس حاد 3 09 دی 1396
9:39 PM
ورود
15 روش های جدید ارزیابی صلاحیت بالینی دستیاران 3 09 دی 1396
9:30 PM
ورود
16 کار با ونتیلاتور 3 09 دی 1396
3:34 PM
ورود
17 بیمار حاد با درد قفسه سینه 3 09 دی 1396
3:28 PM
ورود
18 احیا 3 09 دی 1396
3:21 PM
ورود
19 پیشگویی آسیب با مکانیسم ترما 3 09 دی 1396
2:11 PM
ورود
20 مدیریت خشونت در اورژانس 3 09 دی 1396
2:06 PM
ورود
21 خطای تریاژ 3 09 دی 1396
2:05 PM
ورود
22 بیماریهای محیطی 3 09 دی 1396
1:43 PM
ورود
23 نقش طب اورژانس در Military Medicine 3 09 دی 1396
1:36 PM
ورود
24 مهارت های ارتباطی در دریافت شرح حال دقیق 3 09 دی 1396
12:57 PM
ورود
25 چالش های اورژانس پیش بیمارستانی 3 09 دی 1396
12:48 PM
ورود
26 حوادث حاد عروقی 3 09 دی 1396
12:37 PM
ورود
27 طب اورژانس و تغییر سیمای خدمات اورژانس در ایران 3 09 دی 1396
11:26 AM
ورود
28 تروما 3 09 دی 1396
11:06 AM
ورود